Cranking Iron (cranking iron)

NMM:1986.258

Blacksmith's cranking iron.

Read More

Description

Blacksmith's cranking iron.